Beitrag 2 aus KW 24/08: Das Energiesympsoium des Landkreises: 2. Tag - Energieatlas